موسسه سنین CNIN Institute

مرحله بندی لنفوم هوچكين HL:

(Staging)

 

بعد از تشخيص لنفوم هوچكين، پزشك سعى مى كند ببيند آيا سرطان گسترش (متاستاز) داشته؟ چقدر؟ و كجا؟

مرحله بندى يك سرطان نشان دهنده اين است كه چه ميزان از بدن مبتلا به سرطان شده و چه درمانى براى آن مورد لزوم است (در مورد آمار زنده ماندگان هم از مرحله بندى استفاده مى گردد). لنفوم هوچكين، معمولاً از يك گره لنفى آغاز مى شود، و بعد از انتشار به گره هاى لنفى مجاور، مى تواند به اعضاء و اندام هاى مجاور هم گسترش يابد (بندرت لنفوم هوچكين در يك عضو غير از گره هاى لنفى، مثلاً ريه، رشد خود را شروع مى نمايد).

 

اساس "مرحله بندى" لنفوم هوچکین:

 • سابقه و تاريخچه بيمارى (اگر علایمى داشته باشيد).
 • انجام آزمايشات.
 • انجام نمونه بردارى.
 • تصويرى ها.
 • نمونه بردارى از مغز استخوان.
در كل، تصاوير پت اسكن و سى تى اسكن، اصلى ترين اطلاعات براى تعيين مرحله بندى صحيح سرطان را بدر اختیار ما می گذارند.
 

دسته بندى "لوگانو" لنفوم هوچکین:

مرحله بندى، به تیم درمان كمك مى كند كه برآوردى از گستردگى سرطان داشته باشد. سيستم مرحله بندى لنفوم هوچكين، لوگانو است كه بر پایه سيستم قديمى تر "آن آربور" طراحی شده است و داراى ٤ مرحله است:
‏I يك، II دو، III سه، IV چهار .
براى مراحل اوليه (يك و دو) اگر لنفوم به يك عضوی خارج از سيستم لنفاوى گشترش يافته باشد حرف اى به آخر مرحله افزوده مى شود ‏IE، IIE.
 
 

مرحله I لنفوم هوچکین:

 • لنفوم هوچكين فقط در يك ناحيه گره هاى لنفى مثلاً تيروئيد كشف شده است (I).
 • لنفوم هوچكين فقط در يك ناحيه خارج از سيستم لنفاوى كشف شده است (IE).
 

مرحله II لنفوم هوچکین:

 • لنفوم هوچكين در دو يا چند ناحيه گره هاى لنفى (در يك قسمت، داخل شكم و يا داخل سينه)، پايين يا بالاى پرده ديافراگم ديده شده است (ll).
 • لنفوم هوچکین فقط در ناحيه اى كه وجود دارد، به يك عضو مجاور انتشار يافته است (llE).
 

مرحله III لنفوم هوچکین:

 • لنفوم هوچكين، در نواحى لنفى در دوطرف پرده ديافراگم ديده شده است (lll).
 • لنفوم هوچكين هم در گره هاى لنفى بالاى ديافراگم وجود دارد و هم به طحال منتشر شده است.

 

مرحله IV لنفوم هوچکین:

 • لنفوم هوچكين به نحو چشمگير و گسترده اى به حداقل يك عضو در خارج از سيستم لنفاوى مثل ريه ها، كبد، مغز استخوان انتشار یافته است.

 

براى دسته بندى مراحل مختلف اين بيمارى، از توصيف هاى ديگرى هم مى توان نام برد:
‏Bulky disease بيمارى حجيم: اين اصطلاح براى توصيف تومورهايى كاربرده مى شود كه حداقل يك سوم فضاى قفسه سينه را گرفته باشند، يا در نواحى ديگر، حداقل ١٠ سانتى متر پهنا داشته باشند، و براى نشان دادن آن حرف لاتين 
‏X ايكس را به شماره مرحله اضافه مى نمايند، خصوصاً در مرحله دو بسيار مهم است، زيرا ممكن است كه به درمان هاى شديد ترى نياز باشد.
 
علایم لاتين A و B: هر مرحله ممكنست با علایمى مانند "آ A" و يا "ب B" نشانه گذارى شود، مثلاً، IIIB
علایم ويژه مشخصه "بی"، شامل موارد زير است:
 • از دست رفتن بيش از ده درصد وزن بدن (بدون رژيم گرفتن) در ٦ ماه گذشته.
 • حرارت بدن ٣٨ درجه بدون توضيح و يا دليل مشخص.
 • تعريق شبانه.
اگر فردى، علائم "بى" را داشت، يعنى لنفوم پيشرفت زيادى نموده و درمان هاى شديد مورد نياز است، اگر علائم بى وجود نداشت، نشان "آ" را به شماره مرحله مى افزايند.
 

منبع: American Cancer Society 2017

مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی

           فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی

بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی


 

سرطان های خون و لنف