موسسه سنین CNIN Institute

مرحله بندى تومور كارسينوئيد ريه

Lung Carcinoid Tumor Staging


 

مقدمه:

پس از تشخيص سرطان در هر شخصى، پزشكان تلاش مى كنند بفهمند كه سرطان تا چه ميزان پيشرفته است و گستردگى آن در چه حدى مى باشد، به اين روند مرحله بندى مى گويند. "مرحله" سرطان توصيف مى كند كه چه مقدار سرطان در بدن وجود دارد، جدّيت آن چقدر است و بهترين روش درمان آن چیست. در ضمن، براى بيان و تخمين آمارهاى پيش آگهى حيات فرد هم كاربرد دارد و اطلاعات خوبى را فراهم مى کند.

اولين مرحله "صفر" است و چهار مرحله ديگر از يك تا چهار شماره مى گيرند، كه گاهى اين مراحل را با استفاده از حروف به چند مرحله كوچكتر تقسيم مى کنند. هر چند تجربه سرطان در هر فردى متفاوت با شخص ديگرى خواهد بود، اما سرطان هاى با مرحله مشابه، نه تنها به شيوه های مشابهی درمان مى شوند، بلكه چشم انداز مشابهى هم دارند.

 

مرحله بندى کارسینوئید ریه چگونه انجام مى شود؟

به طور معمول، سيستم آمريكايى (TNM) كه بر اساس سه دسته اطلاعات كليدى است، به كار می رود.

T: اندازه و گستردگى تومور اصلى: سایز تومور چقدر است و آيا به بافت ها و اندام هاى اطراف هم رسوخ كرده يا خير.

TO: هيچ مدركى كه دليل بر وجود تومور اوليه باشد، وجود ندارد.

N: گسترش به غدد لنفاوى مجاور: آيا سرطان به غدد لنفاوى مجاور انتشار يافته يا خير.

NX: به علت كمبود اطلاعات، غدد لنفاوى مجاور قابل بررسى و برآورد نمى باشند.

M: متاستاز به نقاط دوردست: آيا سرطان به نواحى دوردست متاستاز (گسترش) داشته يا خير. (معمولاً شايع ترين ناحيه متاستاز، كبد مى باشد.)

شماره ها و يا حروفى كه بعد از "TNM" مى آيد جزئيات بيشترى را در مورد چگونگى تومور بيان مى دارد. تومورهاى كارسينوئيد ريه به طور معمول بر اساس نتايج معاينات، نمونه بردارى ها، و بررسى تصاوير "مرحله بندى بالينى" مى شوند. اگر عمل جراحى انجام شود، با آزمايش پاتولوژى و ميكروسكوپى بر روى بافت خارج شده (در حين عمل جراحى) مرحله بندى پاتولوژی يا جراحى هم انجام مى شود.

 

مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن