موسسه سنین CNIN Institute

مرحله بندى سرطان غدد فوق كليوى (آدرنال):

(Staging)

 

مرحله بندى، يعنى تعيين اين كه آيا سرطان گسترده شده، و اگر جواب مثبت است، به چه مقدار وتا چه حد. بعد از تشخيص و اطمينان از وجود سرطان غددفوق كليوى، مرحله بندى نوع درمان متناسب با آنرا، مشخص مى نمايد. مرحله بندى، مهمترين عامل در تصميم گيرى براى چگونگى درمان سرطان، و برآورد تاثیر درمان است. براى تعيين دقيق مرحله سرطان و طبقه بندى آن، بعد از تشخيص سرطان غددفوق كليوى، پزشكان سعى مى نمايند كه به سه پرسش عمده پاسخ دهند:

  • سرطان تا چه حد بزرگ شده است؟
  • آيا سرطان به بافت ها و اندام هاى مجاور هم سرايت كرده است؟
  • آيا سرطان به غددلنفاوى مجاور و يا اعضاء دوردست هم انتشار (متاستاز) یافته است؟

كلاً، مرحله بندى سرطان غددفوق كليوى، براساس نتايج معاينات، نمونه بردارى ها، تصاوير برداری ها و نتايج حاصل از جراحى، تعيين و انجام مى شود. مرحله بندى از شماره يك تا چهار بوده و بديهى است كه شماره بالا، حاكى از پيشرفته تر بودن سرطان است. مراحل مشابه، تقريباً از چشم اندازهايى مشابه برخوردارند و اغلب با روش هايى مشابه، درمان می شوند.

 

روش مرحله بندى سرطان غدد فوق کلیوی:

مرحله بندى بر طبق سيستم "TNM" مى باشد كه خود بر پایه سه نوع از اطلاعات قرار دارد:

(T): اندازه تومور اوليه را توصيف می کند و تعيين مى كند كه آيا به نواحى اطراف هم دست اندازى داشته يا خير.

(N): نشان دهنده اين است كه آيا سرطان به غدد لنفاوى مجاور و نزديك به غددفوق كليوى هم سرايت داشته يا خير. (غددلنفاوى كه خوشه هايى از سلول هاى سيستم ايمنى بدن هستند، معمولاً اولين مكان هايى هستند كه سلول هاى سرطان مورد تهاجم قرار مى دهند.)

(M): نشان دهنده انتشار "متاستاتيك" سرطان به نواحى و اندام هاى دوردست و يا غدد لنفاوى نه چندان نزديك به غددفوق كليوى است.

شماره ها و يا حروفى كه بعد از اين سه حرف اصلى T,N,M مى آيند، جزييات بيشترى را در مورد هر يك از اين فاكتورها آشكار مى سازند (نمره هاى بالاتر، نشان دهنده پيشرفته تر بودن سرطان مى باشد. زمانى كه (پس از جراحى) طبقه بندى جداگانه T ,N M, انجام گرفت، اطلاعات به دست آمده در يكديگر ادغام (گروه بندى مرحله) می شود تا يك رده بندى كلى از نتايج بدست آيد.

احتمالاً مرحله بندى آسيب شناسى (پاتولوژيك)، كه بر اساس نتايج معاينات جسمى، نمونه بردارى، مشاهده تصاوير و نتايج جراحى ها انجام شده است، از مرحله بندى بالينى (كه معمولاً نتايج آزمايشات پيش از جراحى را مدّ نظر قرار مى دهد) دقيق تر خواهد بود.

Tx: تومور اصلى بعلت عدم دسترسى به اطلاعات دقيق قابل برآورد نيست.

To: هيچ مدركى دال بر وجود تومور اوليه در دست نيست.

Nx: بعلت كمبود اطلاعات، غدد لنفاوى موجود در ناحيه قابل برآورد نيستند.

 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن