موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی سرطان غدد فوق كليوى:

(Prognosis)

 

ميزان حيات سرطان غدد فوق كليوى:

اين نسبت ها به ما مى گويند كه چه ميزان از افراد مبتلا به سرطان هاى مشابه و رده بندى مشابه، بعد از گذشت طول معينى از زمان (معمولاً يك دوره پنج ساله)، هنوز به حيات خود ادامه ميدهند. اين ارقام به شما نمى گويند كه چقدر ديگر زنده خواهيد بود، بلكه درك بهترى از چگونگى موفقيت درمان ها و اثر بخشى آن ها را براى شما فراهم مى آورند.

 

ميزان حيات پنج ساله چيست؟

معمولاً آمار ادامه حيات افراد با سرطان مشخص و مرحله بندى معين، را بصورت نسبت هاى پنج ساله بيان مى کنند. مثلاً حیات 5 ساله ٩٠ درصد، يعنى ٩٠ نفر از هر ١٠٠ نفر كه پنج سال از تشخيص سرطان در ايشان گذشته است، هنوز به حيات خود ادامه مى دهند. (هر چند بسيارى از اين افراد خيلى بيشتر از اين مقدار، حتى تا سال ها به حيات و زندگى عادى خود ادامه مى دهند).

 

ميزان حيات نسبی سرطان غدد فوق کلیوی:

براى تخمين تاثير سرطان بر ميزان حيات، روش دقيقى وجود دارد و در آن تعداد افراد مبتلا به سرطان غددفوق كليوى، با كل جمعيّت سنجيده مى شود، يعنى وقتى مى گوييم ميزان حيات پنج ساله نسبى براى نوع معينى از سرطان با مرحله بندى مشخص ٩٠ درصد است، يعنى ٩٠ درصد كسانى كه مبتلا به آن سرطان هستند، (در مقایسه با كسانى كه مبتلا نيستند) حداقل پنج سال بعد از تشخيص سرطان در ايشان هنوز به حيات خود ادامه مى دهند.

اما، يادتان باشد كه همه اين ها تخمين است، و چشم انداز خاص هر فرد بستگى تام به عوامل معين (شرايط) مرتبط با همان فرد، مثلاً، سن و سال، وضعيّت كلى سلامت، و يا، چگونگى پاسخ سرطان به درمان دارد. اين ارقام معمولاً بر نتايج حاصله از بررسى تعداد زيادى از افراد مبتلا قرار دارد، اما، قادر نيستند كه بگويند در هرمورد خاص، چه عواقبى پيش خواهد آمد. بايد بدانيم كه ارقام جدول زير، بر اساس نتايج درمان افرادى است كه حداقل، بيش از پنج سال قبل مورد تشخيص سرطان غددفوق كليوى قرار گرفته اند، اما در اين دوره پنج ساله اخير، بسيارى از درمان ها، روش ها و داروها، جديدتر و موثر تر شده اند و كسانى كه به تازگى تشخيص داده شده اند مسلماً ازچشم انداز بهترى براى درمان و بهبودى برخوردارند. در ضمن اين آمار مربوط به اولين تشخيص است و در موارد بازگشت احتمالى سرطان كاربرد ندارد.

 

ميزان حيات سرطان غدد فوق كليوى:

اين مقادیر، بر اساس رده بندى بيماران در سه دسته جداگانه، به شرح زير مى باشند:

موضعی (Localized): يعنى سرطان در زمان تشخيص، به خارج از غدد فوق كليوى رشد نکرده است. (همانند مراحل يك و دو)

ناحيه اى (Regional): يعنى سرطان به بافت هاى اطراف و غدد لنفاوى مجاور سرايت نموده است. (همانند مرحله سه)

دوردست (Distant): يعنى سرطان به اندام هاى دوردست انتشار يافته است (متاستاز). (همانند مرحله چهار)

 

بر اين اساس، ميزان حيات پنج ساله سرطان غددفوق كليوى، با در نظر داشتن مرحله بندى، به شرح زير است: 

موضعی: ٦٥ درصد.
ناحيه اى: ٤٤ درصد.
دور دست: ٧ درصد.
 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»