موسسه سنین CNIN Institute

مرحله بندى سرطان مقعد:

(Staging)

 

سعى در تشخیص ميزان گستردگى يك سرطان (بعد از تشخيص) را مرحله بندى مى گويند. مرحله بندى، توصيف مى كند كه چه ميزان سرطان در بدن وجود دارد، سرطان چقدر جدى است و بهترين روش هاى درمان آن كدام ها هستند، همچنين در مورد آمار "حيات"، در اين مقطع اطلاعاتى ارائه مى شود.

معمولاً مراحل اوليه صفر تلقى شده، و بقيه مراحل از يك تا چهار درجه بندى مى شود. شماره بالاتر، نشان دهنده گستردگى بيشتر است. اگر چه تجربه سرطان در هر فرد متفاوت مى باشد، اما معمولاً مراحل متشابه نه تنها چشم انداز و پيش آگهى مشابهى ايجاد مى نمايد، بلكه روش هاى درمانى به كار رفته براى آن ها هم  تقريباً شبيه هم هستند.

 

تعیین مرحله سرطان مقعد:

سيستم مرحله بندى براساس سيستم آمريكايى "TNM" مى باشد كه بر سه پايه عمده استوار است:

(T): اندازه تومور چقدر است و آيا به اندام هاى مجاور سرايت كرده يا خير؟

(N): آيا سرطان به غدد لنفاوى مجاور سرايت كرده يا خير؟

(M): (متاستاز) آيا سرطان به غدد لنفاوى دور دست و يا ديگر اندام ها مانند ريه و كبد (كه دور از مكان آن هستند) سرايت كرده يا خير؟

اگر اعدادى در پس اين حروف بيايد، در حقيقت به جزييات بيشترى در مورد سرطان اشاره مى نمايند. بر اساس نتايج معاينات جسمى، نمونه بردارى ها و تصوير بردارى ها، مرحله بندى بالينى انجام می شود. چنانچه عمل جراحى هم انجام شده باشد (با آزمايش نمونه هاى گرفته شده حين جراحى)، به آن مرحله بندى جراحى گویند که نسبت به مرحله یندی بالینی  اطلاعات بیشتری به ما می دهد.

 

حروف ديگرى نیز در دسته بندى ها به کار می رود كه عبارتند از:

Tx: تومور اصلى به علت كمبود اطلاعات قابل برآورد و ارزيابى نيست.

To: هيچ مدركى دال بر وجود تومور اوليه وجود ندارد.

Nx: غدد سرطانى موجود در ناحيه سرطانى به علت كمبود اطلاعات قابل ارزيابى نيست.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن