موسسه سنین CNIN Institute

پیش آگهی سارکوم استخوان (استئوسارکوما)

Bone Sarcma (Osteosarcoma) Prognosis


 

میزان حیات پنج ساله سرطان استخوان بر اساس مرحله بیماری:

سیستم مرحله بندی درتعیین پیش آگهی و انتخاب نوع درمان فرد مبتلا به سرطان استخوان مفید است. بوسیله مرحله بندی سرطان میزان حیات پنج ساله فرد مبتلا تا حد بالایی تخمین زده می شود. میزان حیات پنج ساله یعنی درصد بیمارانی که پنج سال بعد از تشخیص سرطان زنده می مانند. بسیاری از بیماران خیلی بیشتر از پنج سال بعد از تشخیص زنده مانده اند و تعیین بقای پنج ساله یک روش استاندارد برای تعیین پیش آگهی بیماری است. البته این آمار بر پایه بیمارانی شکل گرفته است که بیش از پنج سال قبل، تشخیص و درمان سرطان استخوان داشته اند. پیشرفت روشهای درمانی در بیمارانی که اخیرا تشخیص داده شده اند موجب نتایج بهتری شده است.

میزان بقای پنج ساله برای بیماران با مراحل مختلف بیماری در زیر مشخص شده است. این درصدها منعکس کننده ترکیبی ازهمه انواع سرطان اولیه استخوان می باشد در عمل پزشکان نوع سرطان استخوان را نیز در نظر می گیرند.

 

طبقه سرطان استخوان

(ترکیبی از همه انواع)

درصد بقای پنج ساله

مرحله IA

80%

مرحله IB

64%

مرحله IIA

66%

مرحله IIB

54%

مرحله IVA

44%

مرحله IVB

17%

 

مترجم: فاطمه جمالی، پزشک "انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران"
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»