موسسه سنین CNIN Institute

تشخیص لنفوم بورکیت BL:

 

لنفوم بوركيت به ميزان زيادي با جا به جايي هاي درگيركننده ژن MYC بر روي كروموزوم ٨همراه است. اين تومور هاي سلول B، IgMسطحي، شاخص هاي اصلي سلول B مثل CD19، CD20 و شاخص هاي سلول B مراكز زايا مثل CD10 و BCL6 را بروز مي دهند.

 
 

منبع: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 2017
گردآورنده: مریم ایشه، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی