موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی سرطان سینه

Breast Cancer Epidemiology


 

اپیدمیولوژی سرطان سینه در جهان:

سرطان سینه شایعترین سرطان در میان زنان دنیا می باشد و هر ساله در حدود 1/67 میلیون مورد آن گزارش می شود. این بیماری پنجمین عامل مرگ ناشی از سرطان زنان ایرانی به حساب می آید و سالانه 8500 مورد جدید در کشور گزارش می شود. سرطان سینه در زنان ایرانی در مقایسه با کشورهای غربی، حداقل یک دهه زودتر و در مراحل پیشرفته تر بروز می کند. 

خطر ابتلا یک زن (تا سن 85 سالگی) به سرطان سینه در سال 1940 5٪ یا یک در 20 است بود؛ خطر ابتلا به سرطان سینه در حال حاضر 4/13٪ و یا بیشتر از یک در 8 است.

برآورد شده است که در سال 2015، حدود 231840 مورد از سرطان سینه تهاجمی در زنان تشخیص داده شدند و حدود 40290 زن جان خود را براثر سرطان سینه از دست دادند.

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در کشورهای سراسر جهان اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


منبع: WebMD 2017
مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

 

اپیدمیولوژی سرطان سینه در ایران:

در طول چهار دهه اخیر، افزایش میزان بروز سرطان پستان ، آن را در زمره شایعترین بدخیمی زنان ایرانی قرار داده است و زنان ایرانی را یک دهه زودتر از همتاهایشان در کشورهای پیشرفته تحت تأثیر قرار می‌دهد (2). میزان ابتلا به سرطان پستان در زنان ایرانی 27 مورد در صد هزار نفر است. میزان بقای 5 ساله این بیماران در مراکز مختلف بین 50 تا 85 درصد و میزان بقای کلی 70 درصد است(3). بروز سرطان پستان در ایران در مطالعات مختلف از 12 مورد در صد هزار نفر در استان اردبیل تا 23 مورد در صد هزار نفر در استان آذربایجان شرقی ذکرشده است. در گزارش کشوری ثبت سرطان در سال 1387، سرطان پستان همچنان در زنان شایعترین سرطان است و با میزان بروز استانداردشده سنی 32 شایعتر از سرطان پوست می‌باشد(4). سرطان پستان در استان‌های مختلف دارای پراکندگی یکسانی می‌باشد. این سرطان در همه‌ استان‌ها به‌ غیرازاستان‌های اردبیل و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه اول قرار دارد. در استان اردبیل سرطان پستان بعد از سرطان مری و معده رتبه سوم و در استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از سرطان پوست رتبه‌ دوم را دارد (1).

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


 منبع:

 1HADDAD KA, JAFARI KT, MAHAKI B. A COMPARATIVE STUDY ON ECOLOGICAL REGRESSIONMODELS IN BREAST CANCER RISK IN IRAN, 2005-2008. 2015.
2.Salehi F, Mohsenzade F, Arefi M. Prevalence of Death Anxiety in Patients with Breast Cancer in Kermanshah, 2015. Iranian Quarterly Journal of Breast Diseases. 2016;8(4):34-40.
3.Shastfooladi M, Manshaei GR. The effectiveness of emotion regulation group training on perceived stress in women with breast cancer in Isfahan. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2015;16(4):14-22.
4.Abachizadeh K, Moradi-Kouchi A, Ghanbari-Motlagh A, Kousha A, Shekarriz-Foumani R, Erfani A. Breast Cancer in Iran: levels, Variations and Correlates. Community Health (Salāmat-i ijtimāī). 2018;5(1):11-21.
نویسنده: محبوبه ایوبی، کارشناس ارشد آمار زیستی

سرطان های اعضای بدن