موسسه سنین CNIN Institute

اپیدمیولوژی سرطان معده

Stomach Cancer Epideiology


 

سرطان معده از سرطان‌های شایع دستگاه گوارش است که بعلت وضعیت آناتومیک خود هم دیر علامت دار می­ شود و هم زود به ارگان‌های مجاور متاستاز می‌دهد (انتشار می یابد). این مساله باعث شده بیماران در مراحل پیشرفته ( که غیرقابل درمان است) بیماری مراجعه کنند.

 

اپیدمیولوژی سرطان معده در جهان:

کنسر معده در افراد مسن (دهه 6 و 7) شایعتر است ولی در جوان ها سیر مهاجم تر و بدتری دارد. شیوع سرطان معده در مردان دو برابر زنان است. میزان بروز سرطان معده به طور قابل توجهی نسبت به جغرافیای منطقه متغیرمی باشد. در آمریکا شیوع کنسر معده در حال کاهش است. این کنسر در طبقات پایین اجتماع شایعتر است.

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در کشورهای سراسر جهان اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


منبع: Schwartz's Principles of Surgery 2014
گردآورنده: امیر مبارکی، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

 

اپیدمیولوژی سرطان معده در ایران:

طبق مطالعات انجام‌ شده سرطان معده شایع‌ترین سرطان در بین ایرانیان است. سرطان معده اولین سرطان شایع آقایان و سومین سرطان شایع خانم ها است(1). همچنین سرطان معده اولین عامل مرگ ناشی از سرطان می‌باشد. در سال 1391 سرطان معده  11% از کل موارد سرطان های ایران را تشکیل می داد و دومین سرطان شایع در ایران بود. این سرطان در همین سال عامل 15% از علل مرگ ناشی از سرطان بود و شایعترین عامل مرگ ناشی از سرطان بود. بین سال‌های 1385 تا 1389 تعداد 34،950 مورد مرگ از سرطان معده گزارش‌ شده است. نرخ مرگ از 11/22 در 100،000 نفر در سال 1385 به 11/06 در سال 1389 رسیده است. همچنین میزان مرگ‌ومیر مردان در این سال‌ها بیشتر از زنان بود(2-4).

بیشترین شیوع سرطان معده  در شمال و شمال غرب ایران گزارش‌شده است(3). در سال‌های 1384-1385 بالاترین میزان میرایی در استان کردستان و کمترین میزان میرایی در استان هرمزگان مشاهده‌ شد. که میزان مرگ‌ومیر در مردان دو برابر زنان بود(5).  از سال 1380 تا 1384 با تهیه نقشه پراکندگی جغرافیایی استان گیلان مشخص شد سرطان معده در نواحی شمال، شمال غربی و شمال شرقی استان پراکنده است(6). در اردبیل بروز سرطان معده در سال‌های 85 و 87 به ترتیب 3/35 و 5/32 در صد هزار نفر برآورد شده است(7).

 

"برای دستیابی سریع به اپیدمیولوژی سرطان ها در استانهای ایران اینجا کلیک نمایید."

"اگر سوالی دارید، بپرسید."

 


4. Zarean E, Yaseri M, Mahmoodi M, Entezar Mahdi R. Factors Affecting Long-Term Survival Rate with Cure Fraction Usingthe Mixture Cure Cox Model in Patients with Gastric Cancer in EastAzerbaijan Province, Iran. Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2018;15(4):337-50.
5.كاظم زد, مريم م, ناهيد ج, آذين نج, محمدعلي م. الگوي جغرافيايي ميزان هاي ميرايي و اپيدميولوژي سرطان معده در ايران.
 
نویسنده: محبوبه ایوبی، کارشناس ارشد آمار زیستی

سرطان های اعضای بدن