موسسه سنین CNIN Institute

غربالگری سرطان کلیه:

 

مواردی وجود دارد که غربالگری برای وجود سرطان کلیه توصیه می شود که عبارتند از:

  • بیمارانی که همودیالیز می شوند.
  • افرادیکه سابقه در خانواده خود سابقه سندرم های خانوادگی سرطان دارند. این سندرم ها عبارتند از:

سندرم وان هیپل لینداو (VHL)، سندرم برت هاگ دوب (BHD)، سندرم کلیه پلی کیستیک اتوزومال غالب (ADPKD)، سندرم توبروس اسکلروزیس، ... .

تست توصیه شده برای غربالگری سونوگرافی است.

 
 

 منبع: DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology 10th ed
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن