موسسه سنین CNIN Institute

پمترکسد

Pemetrexed


 

موارد مصرف پمترکسد:

 • درمان مزوتلیومای بدخیم و عود پذیر صفاق (همراه با سیس پلاتین)
 • درمان سرطان ریه غیر سلول کوچک و غیر اسکواموس (SCC-NSCLC) که به طور موضعی پیشرفت کرده یا متاستاز داده است.
 • در (SCC-NSCLC) درمان اولیه همراه با سیس پلاتین بوده و بعد از 4 مرحله درمان اولیه، به عنوان تک دارویی برای درمان نگهدارنده استفاده می شود. هم چنین بعد از شیمی درمانی اولیه نیز به عنوان درمان تک دارویی استفاده می شود.
 • نکته: برای درمان سلول های بشره ای NSCLS تایید نشده است.
   

موارد مصرف اثبات نشده پمترکسد:

 • درمان سرطان مثانه متاستاتیک
 • درمان سرطان دهانه رحم راجعه یا متاستاتیک
 • درمان سرطان تخمدان راجعه یا مقاوم
 • بدخیمی های مربوط به تیموس
 • درمان مزوتلیومای بدخیم صفاق (یا به صورت تک دارویی یا همراه با کربوپلاتین)

 

مکانیسم اثر پمترکسد:

داروی ضد فولات بوده و فرایندهای متابولیکی وابسته به فولات که برای تکثیر سلول مورد نیاز است را متوقف می کند. باعث مهار تیمیدیلات سنتتاز - TS -، دی هیدروفولات ردوکتاز -DHFR-، گلی سینامید ریبونوکلئوتید فرمیل ترانسفراز -GARFT- و آمینو ایمیدازول کربوکسامید ریبونوکلئوتید فرمیل ترانسفراز -AICARFT- می شود. این آنزیم ها در متابولیسم فولات و سنتز DNA نقش داشته و مهار آن ها باعث مهار سنتز نوکلئوتیدهای پورین و تیمیدین و نهایتا مهار ساخت پروتئین می شود.

 

فارماکوکینتیک پمترکسد:

 • طول اثر: Vdss=16.1 L
 • اتصال به پروتئین: حدود 81-73 %
 • متابولیسم: بسیار کم
 • نیمه عمر: در حالت عملکرد کلیوی سالم (5/3 ساعت)،
 • در Clcr=40-59 ml/minute: 8/5-3/5 ساعت
 • دفع: ادرار (90-70 % بصورت داروی تغییر نیافته)
 

هشدارهای پمترکسد:

 • داروی خطرناکی بوده و حین حمل و نقل و از بین بردن آن باید با احتیاط رفتار نمود.
 • واکنش های ازدیاد حساسیت مثل آنافیلاکسی گزارش شده است.
 • می تواند منجر به سرکوب مغز استخوان گردد (آنمی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، پان سیتوپنی). ممکن است در چرخه های متوالی نیاز به کاهش دوز داشته باشد.
 • مکمل های فولیک اسید و ویتامین ب12 بعنوان پیشگیری از سمیت خونی، گوارشی و عفونت استفاده شود. مکمل ها بایستی 1 هفته قبل از شروع درمان آغاز شوند.
 • درمان اولیه با کورتیکواستروئیدها می تواند میزان و شدت بروز واکنش های پوستی را کاهش دهد.
 • در اختلال کبدی با احتیاط مصرف شود.
 • از کپی اطلاعات دارویاب خودداری فرمائید
 • پنومونی سلول های بینابینی و اختلال تنفسی گزارش شده است.
 • توصیه می شود در Clcr˂45ml/minute استفاده نشود. کاهش عملکرد کلیوی منجر به افزایش سمیت دارو می شود.
 • NSAIDs کلیرانس pemetrexed را کاهش می دهند. در بیماران با Clcr=45-79ml/minute بایستی قبل، حین درمان و بعد از مصرف pemetrexed داروهای NSAIDs را قطع نمود.
داروهای‌ سرطان (شیمی درمانی، ...)

««اطلاعات دارویی ارایه شده توسط ما، جایگزین طبابت پزشک، راهنمایی های داروساز و تیم درمان شما نیست. هدف ما کمک به شما و خانواده شما است تا درباره داروهای سرطان اطلاعات صحیحی داشته باشید. بسیاری از عوارض دارویی ذکر شده نادر است و عوارض شایع نیز در تمام بیماران رخ نمی دهند. قویا توصیه می کنیم در صورت بروز عوارض دارویی به تیم درمان اطلاع دهید.»»