موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه سرطان روده بزرگ (کولورکتال)

Introduction to Large Bowel (Colorectal) Cancer


 
بخش داخل شكمی دستگاه گوارش مانند لوله است. روده بزرگ (کولورکتوم) بعد از روده باریک قرار دارد و از كولون كه بين 120 تا 180 سانتیمتر درازا دارد و نيز ركتوم (راست روده) كه فقط 12تا18 سانتیمتر طول دارد، تشكيل شده است.
جدار داخلى اين لوله "كولوركتال" مكان مناسبى براى به وجود آمدن غده ها و تومور هاى كوچكى به نام پوليپ، مى باشد. يك چهارم  تمام آمريكايى ها، با سن بيش از ٥٠ سال، حداقل يكى از اين پوليپ ها را دارند. غالب سرطان هاى كولو ركتال، از پوليپ هاى بافت غده اى جدار لوله گوارشى به وجود مى آيند. اغلب اين پوليپ ها خوش خيم هستند، اما حداقل يك نوع آن كه "پولیپهای آدنوماتوز" نام دارند، پيش سرطانى محسوب مى گردند. گسترش سرطان متناظر با اندازه اين پوليپ ها مى باشد. پوليپ با اندازه كمتر از يك سانتى متر، كمى بيش از يك درصد احتمال سرطانى شدن دارد، در حالى كه اگر به دو سانتيمتر برسد، بيش از ٤٠ درصد احتمال سرطانى شدن دارد (بر روى هم، ميزان وقوع ٥ درصد مى باشد). سرطان كولوركتال، از اين پوليپ هاى بافت غده اى جدار روده به وجود مى آيد. اگر سرطان كولوركتال، به موقع تشخيص داده شده و هنوز موضعى باشد، تا مقدار زيادى قابل در مان بوده و بيماران در ٩٠ درصد موارد، از شانس بيش از پنج سال زنده بودن برخوردارند.
 

اگر تومور به رشد خود ادامه دهد، احتمال دارد سرطان به ديواره شكم، غدد لنفاوى اطراف، اعضا و بافت هاى حياتى درون شكم، به علاوه جريان خون گسترش يافته و در آن موقع درمان به مراتب دشوار تر مى گردد و شانس ٥ سال حيات، بين ١١ تا ٨٧ درصد بوده و بستگى به ميزان گستردگى دارد.

 

ساختمان و كاركرد روده بزرگ و راست روده:
  • روده بزرگ (کولون):
روده بزرگ (کولون) يك لوله 180 سانتیمتری با بافت ماهيچه اى است كه روده كوچك را به ركتوم وصل مى نمايد و كار آن فرآورى مواد زايد و آماده نمودن آنها براى خروج راحت و آسان از بدن مى باشد. كولون، آب را از مدفوع خارج ساخته و با انباشت اين مواد، روزى يك يا دوبار آنها را در ركتوم (راست روده) خالى نموده، تا عمليات دفع آغاز گردد. برای اینکه این نام گذاری موجب ابهام نشود لازم است یاد آور شویم که گاهی سرطان روده بزرگ را معادل مجموع سرطان کولون و رکتوم در نظر می گیرند زیرا معتقدند رکتوم نیز جزیی از روده بزرگ است.
 
  • راست روده (ركتوم):
يك محفظه 24 سانتیمتری است كه روده بزرگ را به مقعد وصل مى نمايد، و كار آن اين است كه مدفوع را دريافت نموده، سپس علامت بدهد كه تخليه لازم بوده و آنرا تا زمان مناسب نگه دارى نمايد.

 

سرطان كولوركتال چيست؟

سرطان هايى كه كولون يا ركتوم را درگير مى نمايند، كولوركتال ناميده مى شوند. اين سرطان، زمانى ایجاد می شود كه سلول های پوشاننده جدار داخلى كولون يا ركتوم، غيرعادى شده، و رشد نابهنجار پیدا کنند. اين رشد موجب بروز توده سلولى مى شود و تومور سرطانى ناميده مى شود.
 

انواع سرطان روده بزرگ (کولورکتال)

Large Bowel (Colorectal) Cancer Types


 
 

منبع: ‏WebMD Medical reference Reviewed byWilliam Blahd.MD on September 06,2016 
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن