موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه سرطان ریه غیر سلول کوچک NSCLC:

 

سرطان ریه غیر سلول کوچک سردسته سرطان های کشنده است. حدود 28% از مرگ کل سرطانها بعلت سرطان ریه است.

سیگار علت عمده سرطان ریه است و در سال 2007 علت 75% سرطان ریه در کل جهان بوده است. ریسک ایجاد سرطان ریه با تعداد سیگارهای مصرفی، تعداد سالهای مصرف سیگار و استفاده از سیگارهای بدون فیلتر مرتبط است. حداکثر بروز آن در دهه 6 و 7 زندگی است. از علل دیگر ابتلا به سرطان ریه می توان به استنشاق دود سیگار دسته دوم و اشعه رادون و مواجهه با آلاینده های محیطی مانند آزبست اشاره کرد.

 


انواع سرطان ریه غیر سلول کوچک NSCLC:

 

آدنوکارسینوم ریه:

آدنوکارسینوم ریه شایع ترین بدخیمی ریه است. 30% سرطان های ریه در سیگاری های مذکر و 40% سرطان های ریه در سیگاری های مونث را تشکیل می دهد. همچنین شایع ترین سرطان ریه در افراد غیر سیگاری است. کمترین ارتباط را با مصرف سیگار دارد. اغلب به صورت ضایعاتی در محیطی ریه و در محل آسیب های قبلی ریه تشکیل می شود. اکثرا با پلورال افیوژن بدخیم همراهند و در مراحل ابتدایی متاستاز می دهند.

 

کارسینوم سلول سنگ فرشی ریه (SCC): 

کارسینوم سلول سنگفرشی ریه در راه های هوایی (برونش) اصلی به صورت ضایعات مرکزی دیده میشود و انتشار آن به خارج به کندی صورت می گیرد و ممکنست لومن راه هوایی دچار انسداد شود و سبب کلاپس ریه و پنومونی ناشی از انسداد شود. ممکنست توده های بزرگ SCC دچار نکروز مرکزی و بدنبال آن تشکیل حفره توخالی مرکزی شوند. بعلت رشد آهسته، تمایل کمتری به متاستاز دارند.

 

کارسینوم برونکوآلوئولار ریه (BAC):

کارسینوم برونکوآلوئولار ریه نوعی آدنوکارسینوم است که بیشتر در بخش های محیطی ریه دیده می شود و اکثرا به صورت چند لکه منتشر دیده می شود که بهم پیوسته و در عکس ساده قفسه سینه نمایی شبیه ذات الریه ایجاد میکند. مشخصه اصلی آن رشد سلول های تومور در امتداد کیسه های هوایی با حفظ ساختار اولیه آن است.

 

کارسینوم سلول بزرگ ریه (larg cell carcinoma):

کارسینوم سلول بزرگ ریه اغلب به صورت ضایعه ای در محیط ریه است و می تواند با پنومونیت و آدنوپاتی ناف ریه همراه باشد. بیماران اکثرا از سرفه و کاهش وزن شکایت دارند و بعلت تهاجمی بودن، علایم ناشی از متاستاز، مثل درد استخوانی هم دارند.

 
 

منبع: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 2017
        Schwartz's Principles of Surgery 2014
گردآورنده:  مجید طاهری، دانشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن