موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه تومور کارسینوئید ریه

 Introduction to Lung Carcinoid Tumor


 

مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

 
سرطان های اعضای بدن