موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه لنفوم فولیکولار (FL)

Introduction to Follicular Lymphoma (FL)


 

حدود یک مورد از هر 5 مورد لنفوما در امریکا لنفوم فولیکولار است. این معمولا یک لنفوم با رشد آهسته است. اگرچه برخی لنفوم های فولیکولار می توانند رشد سریعی داشته باشند.

سن متوسط افراد با این لنفوم حدود 60 سال است و در افراد خیلی جوان نادر است. معمولا این لنفوم غدد لنفاوی جاهای مختلف بدن و مغز استخوان را درگیر می کند. لنفوم فولیکولار اغلب به خوبی به درمان پاسخ می دهد، اما به سختی شفا می یابد. این لنفوم ممکنست در اولین تشخیص نیاز به درمان نداشته باشد. در عوض ممکنست درمان تا زمانیکه لنفوم مشکل ساز نشده به تعویق بیفتد. با گذشت زمان برخی از لنفوم های فولیکولار تبدیل به DLBL می شوند.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی