موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه لنفوم سلول T آنژیوایمونوبلاستیک AITL

Introduction to Angioimmunoblastic T Cell Lymphoma (AITL)


 

مسوول 4% کل لنفوما ها است. در افراد مسن شایعتر است. تمایل به درگیری غدد لنفاوی، کبد و طحال (بزرگ می شوند) دارد. افراد دارای این لنفوما معمولا تب، کاهش وزن، راش های پوستی، دارند و اغلب دچار عفونت می شوند. افراد دارای این لنفوم معمولا رشد سریعی دارد. درمان اغلب در ابتدا موثر است اما تمایل به عود دارد.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی