موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه لنفوم سلول بزرگ آناپلاستیک ALCL

Introduction to Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL)


 

20% کل لنفوما ها از این نوع است. در افراد جوان شایعتر است (شامل بچه ها)، اما می تواند بزرگسالان مسن تر نیز مبتلا شوند. این نوع لنفوم تمایل به رشد سریع دارد، اما بسیاری از افراد شفا می یابند.

 


انواع لنفوم سلول بزرگ آناپلاستیک ALCL

Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) Types


 

انواع مختلفی دارد:

ALCL با درگیری اولیه پوست:  تنها پوست را درگیر می کند.

ALCL سیستمیک: غدد لنفاوی و سایر اعضا شامل پوست درگیر می شود. ALCL سیستمیک بسته به اینکه آیا تغییر ژن ALK وجود دارد یا نه؟ 2 زیرگروه دارد. ALK+ ALCL در جوانان شایعتر است و نسبت به نوع ALK-  پیش آگهی بهتری دارد.

ALCL مرتبط با پروتز پستان: فرم نادری است که می تواند در سینه خانمی که پروتز پستان دارد ایجاد شود. بنظر می رسد در مواردیکه سطح پروتز (ایمپلنت) بافت (در مقایسه با سطح صیقلی) است شایعتر باشد.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی