موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه لنفوم سلول T/NK اکسترانودال ENKTL

Introduction to Extranodal NK/T Cell Lymphoma (ENKTL)


 

لنفوم سلول T و NK اکسارانودال نوع نازال (بینی) (ENKTL) نادر است و اغلب راههای هوایی فوقانی (بینی، بالای حلق) را درگیر می کند اما می تواند پوست، دستگاه گوارش و سایر اعضا را نیز درگیر نماید. این نوع در بخش هایی از آسیا و امریکای جنوبی شایعتر است. سلول های این لنفوم شبیه سلول های NK (کشنده های طبیعی) است (نوعی لنفوسیت).

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی