موسسه سنین CNIN Institute

ژنتیک و تشخیص سرطان


 

مقدمه:

بعضی جهش‌ها در بیشتر سلولهای سرطانی یافت می‌شود. پیدا کردن این جهش‌ها باعث می‌شود در مورد تشخیص بعضی سرطانها مطمئن شویم.

سلولهای لوسمی بیماران لوسمی میلویید مزمن دارای جابجایی ژن BCR-ABL هستند. برای تشخیص لوسمی میلویید مزمن شناخته کشف این جابجایی ضروری است. بعضی آزمایش‌ها نشان دهنده این هستند که چند کپی از این ژن در خون وجود دارد. این آزمایش‌ها می‌توانند سلولهای بسیار کمی را از بین تعداد بسیاری زیادی از سلول های طبیعی جدا کنند. وقتی تعداد کپی ها تشخیص داده می‌شود، درمان شروع می شود و بعضی وقتها آزمایش تکرار می‌شود تا روند درمان تحت کنترل باشد. حین و پس از درمان، آزمایش را تکرار می‌کنند تا متوجه شوند آیا  لوسمی کاهش یافته یا بیماری دوباره شروع شده و اینکه از چه درمانی باید استفاده کرد.

 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: لینا علی بای، کارشناس ارشد ژنتیک