موسسه سنین CNIN Institute

ژنتیک و پیش آگهی سرطان


 

در بعضی سرطانها، می‌توان از تغییرات ژنها برای تشخیص اینکه نتایج درمان چگونه خواهد بود استفاده کرد. از این اطلاعات برای درمان استفاده می‌کنند.

پیش بینی می‌شود در بیماران لوسمی میلویید حاد، دارای جهش در ژن FLT3، نتایج درمان ضعیفتر باشد. در این موارد پزشکان درمان قویتری مانند پیوند سلولهای بنیادی را پیشنهاد می‌کنند. در بیماران دارای جهش در ژن NPM1، نتایج درمانی بهتری پیش بینی می‌شود و پیوند سلولهای بنیادی توصیه نمی‌شود.

برای پیش بینی درمان بعضی از سرطانها می‌توان از آزمایش‌های تعیین کننده سطح فعالیت ژنها استفاده کرد. این آزمایش‌ها را gene expression panel می نامند و روی نمونه های سرطان انجام می‌شود. برای بعضی سرطانهای سینه، روده بزرگ و ‌پروستات انجام می‌شود. از این آزمایش‌ها می‌توان برای تشخیص اینکه کدام بیمار دچار عود سرطان می‌شود استفاده کرد. در حال حاضر برای پیش بینی اینکه چه کسانی از درمان سینه سود می برند تنها آزمایش Oncotype Dx یک آزمایش دقیق است.

 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: لینا علی بای، کارشناس ارشد ژنتیک