موسسه سنین CNIN Institute

تشخیص لنفوم مرتبط با HIV:

 

  • نمونه برداری از گره لنفی با خرج سازی آن و ارسال برای پاتولوژی (نمونه برداری سوزنی توصیه نمی شود).
  • فلوسیتومتری
  • CBC شمارش سلول های خونی
  • LDH
  • B2 میکروگلوبولین
  • سطح اوریک اسید

 

یافته های تصویربرداری در لنفوم مرتبط با HIV:

  • سی تی اسکن CT ریه: بزرگی غدد لنفاوی ناف ریه یا فضای بین دو ریه، مایع بین پرده های ریه، توده، ضخیم شدن پلور، پر شدن لوب های ریه
  • سی تی اسکن CT دستگاه گوارش: توده های منفرد در شکم، ضخیم شدن دیواره روده
  • اسکن استخوان
  • PET اسکن
 
 

منبع: Medscape 2018
گردآورنده: محمد کارگری، داشجوی پزشکی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف