موسسه سنین CNIN Institute

پيش آگهى سرطان خون (لوسمى) مزمن لنفوئیدى CLL:

Chronic Lymphoid Leukemia (CLL) Prognosis:

 

فاكتور هاى پيش آگهى لوسمى مزمن لنفوئیدى (CLL):

اين فاكتورها مشتمل بر دو دسته مطلوب و نامطلوب است و اغلب در تصميم گيرى براى انتخاب گزينه هاى درمانى مناسب، مد نظر قرار می گیرند.

 • فاكتورهاى پيش آگهى نامطلوب در CLL:

  • سن بالا
  • جنس مذکر
  • حذف قسمت هايى از كروموزوم هاى ١١ و ١٧
  • مقادير بالای مواد مشخصى در خون مانند بتا-٢-ميكروگلوبولين.
  • زمان دوبرابر شدن تعداد لنفوسيت ها (اگر كمتر از شش ماه باشد).
  • افزايش فرم ابتدایی لنفوسيت ها در خون (پرولنفوسيت).
  • تعداد بالاى سلول هاى لوسمى مزمن لنفوسيتى كه داراى ماده "ZAP70" (به ميزان بيش از ٢٠ درصد) يا "CD38" (به ميزان بيش از ٣٠ درصد) باشند.
  • ژنِ مربوط به "دامنه متغیر زنجيره سنگين ايمونوگلوبولين" (IgHv) در سلول هاى لوسمى مزمن لنفوسيتى، دچار جهش (تغييرات) نشده باشد.

 

 • فاكتورهاى پيش آگهى مطلوب در CLL:

  • اشاعه سلول هاى "CLL" در بافت مغز استخوان گسترده نباشد.
  • تنها ناهنجارى ژنتيكى، حذف قسمتى از كروموزوم ١٣ باشد.
  • شمارش سلول هاى لنفوسيتى مزمن كه حامل "ZAP70" هستند كمتر از ٢٠ درصد و در حاملين "CD38" كمتر از ٣٠ درصد تعداد كل لنفوسیت ها باشد.
  • ژنِ مربوط به "دامنه تغييرات زنجيره سنگين ايمونوگلوبين" (IgHv) در سلول هاى لوسمى لنفوسيتى مزمن، دچار جهش (تغييرات) شده باشد.

لازم به ذكر است كه، وجود ماده "ZAP70" و، ماده "CD38" در لنفوسيت ها و جهش نداشتن ژن "IgHv" باعث پديدارى لوسمى لنفوسيتى مزمن با رشد سريع شده، و بر عكس، عدم وجود ماده "ZAP70" و، ماده "CD38" در لنفوسيت ها، و نيز، جهش (تغيير) ژنِ "IgHv" موجب رشد آهسته تر سلول هاى لوسمى مزمن لنفوسيتى شده كه نويد دهنده عمر طولانى تر و ايجاد فاصله مابين درمان ها مى شود.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف

««ما می دانیم که این آمارها ممکنست برای شما کمی گیج کننده باشد و منجر به ایجاد سوالهای بیشتری شود. این را بدانید که این آمارها نمی توانند به شما بگویند که شما چقدر زنده می مانید، برای شفافیت بیشتر با پزشکتان که با شرایط ویژه شما آشنا است صحبت نمایید و نظر وی را جویا شوید.»»