موسسه سنین CNIN Institute

مرحله بندى سرطان خون (لوسمى) مزمن ميلوئيدى CML:

(Staging)

 

براى اغلب سرطان ها، مرحله بندى بر اساس اندازه تومور و ميزان گستردگى آن انجام مى شود، اما از آن جايى كه لوسمى ميلوئيدى مزمن يك بيمارى مغز استخوان است، مرحله بندى بر اساس الگوى معمول ساير سرطان ها انجام نمى شود. ميدانيم كه مرحله بندى سرطان ها، براى پيش بينى و تخمين چشم انداز حيات آتى فرد (پيش آگهى) ضرورت داشته و كمك كننده مى باشد. اما، برآورد پيش آگهى لوسمى مزمن، بر اساس ساير اطلاعات مانند "فاز" بيمارى و يا ساير فاكتورها از قبيل سن بيمار، شمارش سلول هاى خون و بزرگ شدگى طحال انجام می شود.

 

" فاز" هاى لوسمى مزمن ميلوئيدى (CML):

لوسمى مزمن ميلوئيدى به سه گروه، دسته  بندى مى شود كه تخمين چشم انداز را تا حدودى امكان پذير مى سازد. اين گروه ها را پزشكان "فاز" (مرحله) ناميده اند.

 

  • ‏ فاز مزمن CML:

معمولاً بيماران در اين مرحله، در خون یا مغز استخوان كمتر از ١٠ درصد "بلاست" دارند. اگر اين بيماران علایمى داشته باشند ملايم و نامحسوس است و اغلب به درمان هاى استاندارد پاسخ خوبى ميدهند. اكثر تشخيص هاى لوسمى ميلوئيدى مزمن در اين "فاز مزمن" انجام مى شود.

 

  • ‏ فاز شتاب گرفته CML:

    Accelerated phase

اگر هر يك از اطلاعات زير در مورد افراد مبتلا صدق نمايد، ايشان در فاز شتاب گرفته قرار مى گيرند:

  • تعداد "بلاست" ها در نمونه هاى خون يا مغز استخوان، بيش از ١٠ درصد و كمتر از ٢٠ درصد سلولها است.
  • شمارش بالاى تعداد بازوفيل ها، يعنى حداقل تعداد ٢٠ درصد گلبول هاى سفيد را بازوفيل ها تشكيل داده باشند.
  • تعداد بسيار بالاى گلبول هاى سفيد كه با درمان نيز از تعداد آن ها كاسته نمى شود.
  • تعداد بسيار بالا يا بسيار كم پلاكت ها، كه به دليل درمان ها نباشد.
  • پديدارى جهش هاى جديد در كروموزوم هاى سلول هاى لوسمى.

بيماران در فاز شتاب گرفته نشانه هايى همچون تب، بى اشتهايى، از دست دادن بى دليل وزن ... از خود نشان مى دهند. لوسمى ميلوئيدى مزمن در اين مرحله (فاز) پاسخ چندان مناسبى به درمان ها از خود آشكار نمى سازند.

 

  • فاز بلاست (حاد یا کریز بلاست) CML:

معمولاً در اين فاز، نمونه هاى خون یا مغز استخوان بيماران بيش از ٢٠ درصد بلاست دارد. اين بلاست ها، معمولاً به بافت ها و اندام هايى فراتر از مغزاستخوان گسترش مى يابند، اغلب اين بيماران علایمى چون تب بى اشتهايى و از دست وزن دارند. لوسمى ميلوئيدى مزمن، در اين مرحله بيشتر همچون يك لوسمى حادِ تهاجمى عمل مى نمايد.

 
 

منبع: 2018 American Cancer Society
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف