موسسه سنین CNIN Institute

پيشگیرى از سرطان ریه غیر سلول کوچک NSCLC:

 

سرطان هاى ريه، تا حدود زيادى قابل پيشگيرى نمى باشند، اما كارهايى هست كه مى توان انجام داد تا بلكه از احتمال آن كاسته شود. برای کاهش خطر ابتلا به سرطان ریه، جلوگیری از مصرف دخانیات و مصرف سیگار و جلوگیری از قرار گرفتن در معرض مواد رادیواکتیو بهترین توصیه است. اقدامات توصیه شده:
  • دورى از دخانيات و دود آن در محيط (مهم ترين اقدام):

اگر شما قبل از ايجاد سرطان ترك سيگار نماييد، بدون توجه به سن شما، ويا طول مدت زمان سيگارى بودن شما، بافت هاى آسيب ديده ريه ها به تدريج خود را مرمت و بازسازى مى نمايند، و از ريسك ابتلا كاسته مى شود.

 

  • دورى از گاز رادون:

به وسيله آزمايش محل سكونت و برطرف كردن مشكلات آن (تعمير و ...).

 

  • دورى از عوامل سرطان زا در محيط كار:

مانند آرسنيك و ساير مواد شيميايى نام برده شده در قسمت پنجم "ريسك فاكتورها" در ابتداى مقاله.

 

  • استفاده از مواد غذايى پُر فيبر و سرشار از ميوه و سبزى و ويتامين هاى طبيعى:

تاثير آن ها بر افزايش مقاومت بدن افراد سيگارى، در برابر خطرات سيگار بسيار ناچيز است. استفاده از دوزهاى بالاى ويتامين ها در افراد سيگارى و يا سيگارى قبلى، تاثيرى ندارد و حتى مقادير زياد بتاكاروتن (منبع ويتامين آ)، براى ايشان ايجاد احتمال بالايى از سرطان ريه را مى نمايد.

 
 

منبع: American Cancer Society 2018
مترجم:  نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن