موسسه سنین CNIN Institute

پيشگيرى از سرطان خون (لوسمى) مزمن ميلوئيدى CML:

 

از آن جايى كه اغلب موارد بيمارى در اشخاصى پديدار مى شوند كه هيچ ريسك فاكتور شناخته شده اى ندارند، تقريباً مى توان گفت كه هيچ گونه تغييرى در نحوه زندگى وجود ندارد كه بتوان با انجام آن از بروز اين بيمارى جلوگيرى نمود. تنها شايد اجتناب از مواجهه با دوز بالای تشعشات موثر باشد، كه آن هم در تعداد بسيار اندکی از بيماران ديده شده است.

 
 

منبع: 2018 American Cancer Society
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف