موسسه سنین CNIN Institute

مقدمه لنفوم هوچکین HL

Introduction to Hodgkin Lymphoma (HL)

 


 انواع لنفوم هوچکین HL

Hodgkin Lymphoma (HL) Types


 

انواع مختلف لنفوم هوچکین می توانند رشد و گسترش متفاوتی داشته باشد و ممکن است متفاوت هم درمان شوند.

 

لنفوم هوچکین کلاسیک (Classic Hodgkin Lymphoma):

لنفوم کلاسیک هوچکین (cHL) حدود 95٪ از همه موارد لنفوم هوچکین را در کشورهای توسعه یافته تشکیل می دهد.

سلول­ها در لنفوم کلاسیک هوچکین سلول­های رید اشتنبرگ ((Reed Sternberg نامیده می­ شوند. این سلولها معمولا نوع غیر طبیعی لنفوسیت B هستند. غدد لنفاوی بزرگ در افراد مبتلا به cHL معمولا تعداد کمی از سلول های رید اشتنبرگ و تعداد زیادی از سلول های ایمنی بدن را دارند. سلول های ایمنی دیگر بیشترین محتوای غدد لنفاوی بزرگ را تشکیل می دهند.

لنفوم هوچکین کلاسیک دارای 4 زیرمجموعه است:

  • لنفوم هوچکین ندولار اسکلروزیس (Nodular sclerosis HL): 

این شایع ترین نوع بیماری هوچکین در کشورهای توسعه یافته است که بیشتر در نوجوانان و بزرگسالان جوان دیده می شود اما می تواند در هر سنی رخ می دهد. این بیماری از غده­ های لنفاوی گردن یا سینه شروع می شود.

 

  • لنفوم هوچکین با سلول های مختلط (Mixed cellularity HL):

دومین نوع شایع است و اغلب در افراد مسن دیده می شود (اگر چه ممکنست در هر سنی رخ دهد). می تواند در هر گره لنفاوی شروع شود اما اغلب در نیمه بالای بدن رخ می دهد.

 

  • لنفوم هوچکین غنی از لنفوسیت (HL Lymphocyte rich):

این زیرمجموعه معمولا در نیمه بالای بدن رخ می دهد و بندرت در بیش از چند گره لنفاوی یافت می شود.

 

  • لنفوم هوچکین خالی از لنفوست (HLLymphocyte depleted ):

کم شیوع ترین نوع بیماری هوچکین است که عمدتا در افراد مسن دیده می شود. هنگامیکه اولین بار در گره های لنفاوی شکم و نیز در طحال، کبد و مغز استخوان یافت می شود، بیشتر احتمال پیشرفت دارد.

 

لنفوم هوچکین غیر کلاسیک (NLPHL: Nodular lymphocyte predominant HL):

این نوع لنفوم هوچکین حدود 5٪ موارد را تشکیل می دهد. سلول های سرطانی در NLPHL سلول های بزرگی به نام سلول های پاپ کورن هستند (شبیه پاپ کورن هستند) که از نوع سلول های رید اشتنبرگ هستند.

 NLPHLمعمولا در گره های لنفاوی گردن و زیر بغل آغاز می شود. این می تواند در هر سنی رخ دهد و در مردان بیشتر از زنان دیده می شود. این نوع از HL متفاوت از انواع کلاسیک هستند.

 
 

منبع: American Cancer Society 2017
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
           فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های خون و لنف