موسسه سنین CNIN Institute

سرطان مری:

 

سنین مقدمه سرطان مریسنین علایم سرطان مری

سنین علت شناسی سرطان مریسنین اپیدمیولوژی سرطان مری

سنین پیشگیری از سرطان مریسنین غربالگری سرطان مری

سنین تشخیص سرطان مریسنین مرحله بندی سرطان مریسنین پیش آگهی سرطان مری

سنین درمان سرطان مری

 

منبع:   American Cancer Society 2017   
WebMD Medical Reference Reviewed by Louise Chang, MD on January 15, 2018      
مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
 
منبع: Medscape 2018
گردآورنده: محمد خواجه، دانشجوی پزشکی
 
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن