موسسه سنین CNIN Institute

لنفوم سلول بزرگ آناپلاستیک ALCL

Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL)


سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


منبع: American Cancer Society 2018

مترجم: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی