موسسه سنین CNIN Institute

سرطان روده بزرگ (کولورکتال)

Large Bowel (Colorectal) Cancer


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


منبع: ‏WebMD Medical reference Reviewed by William Blahd.MD on September 06,2016 
         ‏WebMD Medical Reference Reviewed by Laura Martin, MD on July 30, 2017         
        American Cancer Society 2017
        Web MD Medical Reference Reviewed by Suchita Pakkala MD, on Augest 01, 2016
        ‏WebMD Medical  reference reviewed by Laura J. Martin,MD on July18, 2016
        WebMD Medical Reference Reviewed by Melinda Ratini, DO, MS on June 22, 2016
MD on July 24, 2017        WebMD Medical Reference Reviewed by Minesh Khatri,   
مترجم: نادر قطمیری، کارشناس زبان انگلیسی
بازبینی: سیدسعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

مطالب قابل دانلود
سرطان های اعضای بدن