موسسه سنین CNIN Institute

سرطان دهانه رحم (گردن/سرویکس)

Cervix Cancer


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
 
منبع: Wikipedia 2018
گردآورنده: مرضیه آقابابایی، دانشجوی پزشکی
 
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

سرطان های اعضای بدن