موسسه سنین CNIN Institute

سرطان کلیه

Kidney Cancer


 

سنین مقدمه سرطانسنین علایم سرطان

سنین علت شناسی سرطانسنین اپیدمیولوژی سرطان

سنین پیشگیری از سرطانسنین غربالگری سرطان

سنین تشخیص سرطانسنین مرحله بندی سرطانسنین پیش آگهی سرطان

سنین درمان سرطان


منبع: 2107 American Cancer Society
Minesh Khatri, MD on October 20,2016   WebMD Medical Reference Reviewed by 
مترجم: فاطمه عرفانی، کارشناس زبان انگلیسی
 
منبع: Harrisons Principles of Internal Medicine 19e
       Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 2017
       Smith & Tanagho's General Urology, 18e    
گردآورنده: سیده صبا مظلومی، پزشک
 
بازبینی: سید سعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

 

سرطان های اعضای بدن